Khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - Học Cắt Tóc Tại Hà Nội

Breaking News

Khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo có sự tham gia của khoảng 500 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ ở 3 điểm cầu Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thảo Quyên).

Ở điểm cầu chính tại Hà Nội, Hội thảo có sự tham dự của 250 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; Thường trực một số tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Điểm cầu trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 150 đại biểu đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội văn học, nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, học viện thuộc khối văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin Hội thảo.

Điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 100 đại biểu đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội văn học, nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh, thành lân cận; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, học viện thuộc khối văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và định hướng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định: "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất". Để thực hiện quan điểm đó, Đại hội XIII đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận thứ nhất tại hội thảo vào sáng nay (29/11). (Ảnh: Thảo Quyên)

Sau nội dung khai mạc, phát biểu định hướng, Hội thảo được chia thành 2 phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề: "Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, điều hành. Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới" do GS.TS. Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì, điều hành.

Trong phiên làm việc sáng nay, Hội thảo bắt đầu với phiên thảo luận thứ nhất. Trong đó, các đại biểu nêu bật tầm quan trọng trong việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Tại tham luận mang tên "Tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng, thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới", GS.TS Đinh Xuân Dũng nêu rõ những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng, thực hiện các Hệ giá trị, trong đó nêu rõ hai yếu tố cần thiết: 1. Nhìn nhận các hệ giá trị theo một thang giá trị có mối quan hệ biện chứng, đồng thời quan tâm tính đặc trưng của mỗi hệ giá trị; 2. Tổ chức thảo luận, traa đổi khoa học, làm việc nhóm theo định hướng để đi tới đồng thuận nhằm xác định các giá trị cụ thể trong hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị con người Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam, trên cơ sở đó định hướng, hướng dẫn cho việc xác định chuẩn mực văn hóa cụ thể cho các đối tượng.

Trong khi đó, tham luận "Xây dựng giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" của PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm KHXHVN khẳng định: Trong hệ thống các hệ giá trị đó thì hệ giá trị con người bao giờ cũng là hệ giá trị trung tâm. Trong mối quan hệ với các hệ giá trị cơ bản như hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị cộng đồng,... thì hệ giá trị con người còn thể hiện là hệ giá trị cốt lõi với nhiều giá trị xuyên suốt các hệ giá trị khác. Hệ giá trị con người ẩn chứa, kết tinh, thấm đẫm, trong nhiều mặt, nhiều nội dung của các hệ giá trị khác. Ông cũng cho rằng, cần phân tích và tham khảo các ý kiến từ những chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam với thứ bậc của các giá trị cụ thể, trong đó và để phân định các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, xã hội, cộng đồng, gia đình với hệ giá trị con người Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, một loạt tham luận nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng, bồi đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam đã được trình bày tại Hội thảo, đó là tham luận "Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" của đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tham luận "Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới" của PGS.TS. Đặng Thị Hoa - Viện trưởng Viện Tâm lý học; tham luận "Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới" TS. Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.

No comments

Trung Tam Day Nghe Toc | Day Nghe Toc Gia Re | Hoc Cat Toc Ha Noi | Day Cat Toc Gia Re | Hoc Cat Toc | Hoc Cat Toc Co Ban | Hoc Vien Toc | Hoc Vien Toc Ha Noi | Day Cat Toc Nam Ha Noi | Day Cat Toc Nu Ha NoiDay Cat Toc Gia Re | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Tại Hà Nội | Nên Học Cắt Tóc Ở Đâu | Địa Chỉ Dạy Cắt Tóc | Trung Tam Day Nghe Toc Tai Ha Noi | Truong Day Cat Toc Ha Noi | Hoc Cat Toc Nam O Ha NoiHọc Cắt Tóc Ở Hà Nội | Dạy Nghề Uy Tín | Học Nghề Cắt Tóc Ở Đâu | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Uy Tín Hà Nội | Hoc Cat Toc Chi Phi Thap | Day Cat Toc Co Ban Ha Noi