Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" - Học Cắt Tóc Tại Hà Nội

Breaking News

Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển"

Đây là Hội thảo Khoa học cấp quốc gia  được 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" - Ảnh 1.

Hội thảo diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp (với sự có mặt của khoảng 250 đại biểu) và trực tuyến với đầu cầu tại 63 tỉnh, thành phố. 

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các Bộ, Ban ngành, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; các cơ quan báo chí, truyền thông.

Chủ tọa của Hội thảo gồm: đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chương trình Hội thảo sẽ có 01 phiên chuyên đề để các đại biểu trình bày tham luận và 01 phiên thảo luận bàn tròn.

Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển" nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử - Đề cương về văn hóa Việt Nam; nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây đựng đất nước; tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. 

Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Hội thảo sẽ tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt NamVăn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Hội thảo cho biết đã nhận được 01 báo cáo Trung tâm và 173 bản tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Trong tổng số các bài tham luận, có 66 tham luận thuộc nội dung 1 và 107 tham luận thuộc nội dung 2. 

Các tham luận được Ban tổ chức và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn để in thành bộ tài liệu phục vụ Hội thảo. Sau khi hội thảo kết thúc, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận trong các phiên họp, các tác giả sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tham luận của mình để xuất bản sách kỷ yếu giới thiệu rộng rãi đến độc giả.

No comments

Trung Tam Day Nghe Toc | Day Nghe Toc Gia Re | Hoc Cat Toc Ha Noi | Day Cat Toc Gia Re | Hoc Cat Toc | Hoc Cat Toc Co Ban | Hoc Vien Toc | Hoc Vien Toc Ha Noi | Day Cat Toc Nam Ha Noi | Day Cat Toc Nu Ha NoiDay Cat Toc Gia Re | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Tại Hà Nội | Nên Học Cắt Tóc Ở Đâu | Địa Chỉ Dạy Cắt Tóc | Trung Tam Day Nghe Toc Tai Ha Noi | Truong Day Cat Toc Ha Noi | Hoc Cat Toc Nam O Ha NoiHọc Cắt Tóc Ở Hà Nội | Dạy Nghề Uy Tín | Học Nghề Cắt Tóc Ở Đâu | Học Viên Tóc Hà Nội | Học Cắt Tóc Uy Tín Hà Nội | Hoc Cat Toc Chi Phi Thap | Day Cat Toc Co Ban Ha Noi